RSS
A A A

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005  roku (Dz.U.2005.205.1692), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzone przez Szkołę Podstawową w Stadnikach udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne lub zlecone przez podmiot publiczny.
Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na pisemny wniosek SPS -25-1., spełniający wymagania określone w par. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej.
Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

WZÓR WNIOSKU

W Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego prowadzi się następujące rejestry i ewidencje:

 1. Ewidencja akt osobowych.
 2. Księga ewidencji dzieci.
 3. Księga uczniów.
 4. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych.
 5. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
 6. Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
 7. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.
 8. Księga inwentarzowa.
 9. Księga zastępstw.
 10. Rejestr wydanych kart rowerowych.
 11. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
 12. Rejestr delegacji.Opublikował: Bernadetta Kańska
Publikacja dnia: 18.12.2013
Podpisał: Bernadetta Kańska
Dokument z dnia: 22.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 891